BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до потенциална разработка на ваксина

FlashSmart Елемент-Анализатор


FlashSmart Elemental Analyzer е първият модулен елемент анализатор, с над 20 конфигурации в един инструмент. Специализиран софтуер контролира всички аналитични параметри, а специфчен модул към него OxyTuneTM  контролира точното подаване на кислород за пълно изгаряне в реактора. FlashSmart намалява времето за анализ на въглерод, водород, азот, сяра и кислород (CHNS / O), въз основа на модифицирания метод на Дюма.

 

Основните характеристики и предимства включват:

  • Над 20 конфигурации в един инструмент: без надграждане на софтуер или хардуер
  • Възможност за работа с различни аутосемплери
  • Подобрен анализ на CHNS / O
  • Носещ газ хелий или аргон
  • Анализ от ppm до 100%
  • Алтернативен на Келдал метод за опредляне на N/Протеин
  • GC колона за разделяне, работеща години
  • 15 години гаранция на пеща и TCD детектора
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
AAS - Атомнo абсорбционни спектрометри
ICP-OES - Оптико-емисионни спектрометри с индуктивно свързана плазма
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
Елемент-анализатори Combustion OEA
OES, XRF и XRD Анализатори за елементен и структурен анализ
Рентгенови фотоелектронни спектроскопи XPS
Hg Aнализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021