BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Evolution Pro UV-VIS Spectrophotometers


Висок клас спектрофотометър за работа във видимата и ултравиолетовата спектрална област с истинска двойнолъчева оптична система. Възможности за работа с различни на брой аксесаори, като по този начин се покрива целия спектър от възможности за работа в този спектрален обхват.

 • Спектрален обхват от 190 до 1100 nm
 • Детектор: силикон фотодиоден
 • Оптична система: двойнолъчев
 • Ширина на спектралната ивица: софтуерно избираема 0.5 nm; 1 nm; 1.5 nm; 2.0 nm или 4.0 nm
 • Източник: ксенонова лампа
 • Точност по дължината на вълната ± 0.3 nm
 • Повторяемост по дължина на вълната < 0.05 nm
 • Резолюция на данните: 0.05 nm; 0.1 nm; 0.2 nm; 0.5 nm; 1.0 nm; 2.0 nm; 5.0 nm; 10 nm
 • Фотометричен обхват: > 4 А
 • Фотометрична точност: ± 0.004 А при 1.0 А; ± 0.004 А при 2.0 А; ± 0.006 А при 3.0 А
 • Фотометрична повторяемост: ± 0.0025 А при 1.0А
 • Фотометричен шум: < 0.00018 при 0А; < 0.00022 при 1А; < 0.00050 при 2А
 • Фотометрична стабилност: < 0.0005 А/час
 • Разсеяна светлина: 2.4 A при 198 nm; 3.5 A при 220 nm ; 4.0 A при 340 nm
 • Гладкост на базовата линия: ± 0.0015 А
 • Свързване с компютър, чрез USB интерфейс и управление с външен софтуер Insight Pro

Спектрофотометър за рутинни анализи в контролна лаборатория или зa научно-изследователска лаборатория. Възможност за използване на голям брой аксесоари, включително отражателна сфера за твърди проби.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024