BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

DFS Magnetic Sector GC-HRMS система


Thermo Scientific™ DFS™ Magnetic Sector GC-HRMS System

Двойно-фокусиращата масспектрометрична система Thermo Scientific™ DFS™ е резултат от многогодишен опит в разработването на магнитно-секторни масспектрометри. Системата предлага всички необходими характеристики за осъществяване на цялостен анализ.  Благодарение на сведената до минимум заемана площ, разполагате с удобство за лесно вписване във всяка малка лаборатория.


Двойно-фокусиращата система DFS™ е най-добрият масспектрометър, създаден някога за анализ на целеви съединения.
Предлага пълно съответствие с всички официални методи за диоксини, PCB или PBDE (например EPA 1613, 1668, 1614).
Инжектиране на изключително ниски количества от порядъка на 20fg тетрахлордибензо-р-диоксин (TCDD) в колоната, генерира изключително съотношение сигнал/шум (по-голямо от 200:1).

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024