BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Молекулна спектроскопия


 

Молекулната спектроскопия е утвърден метод за идентификация и процентен количествен анализ. Вибрационните трептения в молекулите са сигурен източник на информация за вида на изследвания материал. Thermo Scientific има решения за апаратура в целия инфрачервен, ултравиолетов и видим, както и Раманов спектър. Инфрачервени спектрометри с Фурие трансформация (FTIR), спектрометри за работа в близката инфрачервена област (FT-NIR), Раман, спектрофотометри за видимата и ултравиолетовата област (UV-VIS), а в допълнение и спектрометри за Ядрено-магнитен резонанс.  Thermo Scientific предлага пълна гама от аналитични решения за идентичност, контрол на качеството и научни разработки. В комбинация с интуитивен софтуер за управление, системите са предпочитани за работа във всяка една сфера от производството до аналитичната лаборатория. 

iS серията на инфрачервени спектрометри с Фурие трансформация дава прецезен анализ за всяка контролна или научно-изследователска лаборатория. Добавянето на модул или приставка води до получаване на най-високо технологично решение за вибрационен анализ.

iN серията са микроскопи за инфрачервена спектроскопия. Самостоятелен модул спектрометър и микроскоп в едно или микроскоп за свързване с инфрачервен спектрометър. Микроскопията за инфрачервена спектроскопия навлиза взе повече в практическия анализ, предвид съвременните предизвикателства, свързани с контрола на храни, води и опазване на околната среда.

Antaris FT-NIR са анализатори, работещи в близката инфрачервена област. С тяхна помощ се извърва бърз идентификационен анализ на всеки етап от производството или контрола на продуктите.

DXR3 Raman са серия Раман спектрометър и Раман микроскоп за прецизни анализи на твърди частици и течности. Делът на Раман анализите се увеличава, като приложенията им навлизат навсякъде във все повече области на химическия анализ.

UV-VIS спектрометрия за потвърждение на идентичност е стандартен метод за анализ, който е приложим във всяка лаборатория. Работи, както за течности, така и за твърди вещества. Възможността за определяне дължината на вълната, при която веществата поглъщат енергия и степента на абсорбцията дават възможност методът да се изпозлва и при анализ на непознати компоненти. Thermo Scientific има три основни серии спектрофотометри - Spectronic, Genesys и Evolution.

Настолните ЯМР спектрометри PicoSpin са много добро решение за обучение на ученици и студенти за работа и разчитане на ЯМР спектър. Освен това, всеки изследовател може да провери посоката на своята разработка, чрез настолен ЯМР спектрометър преди да направи скъп анализ на високочестотен ЯМР апарат.Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024