BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Тестери за херметичност


Vacuum Blister Density Tester VDT/S

За проверка работата на блистеро-опаковъчната машина ERWEKA предлага тестер за херметичност на блистери и други опаковъчни форми - Vacuum Blister Density Tester, тип VDT/S, снабден с вградена вакуум помпа. Максималният вакуум (обхват на абсолютното налягане до 100 mbar) и времето на задържане на вакуума се задават чрез мембранна клавиатурата. Разполага с USB принтер интерфейс за документиране параметрите на изпитването, като: действителна / зададена стойност на вакуума и време на задържане.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 

  • 100 % USP / EP / JP съответствие
  • LED дисплей за визуализиране на действителния вакуум
  • USB принтер интерфейс
  • Възможност за избор между ексикатори с различен обем
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024