BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Watson LIMS Software


LIMS системата Thermo Scientific Watson притежава всички функционалности на специализирана система за управление на лабораторната информация.

 

В допълнение към нея има заложени базови модулии с насоченост биоаналитична дейност. По този начин има включени функционалности, които улесняват лабораториите, занимаващи се с биоорганични, биохимични и други биологични разработки.

Производства и лаборатории, които се стремят към задълбочено изучаване на малки и големи молекули могат да увеличат своя капацитет с помощта на Watson LIMS.

Координацията между човешки ресурс, инфраструктура и взаимодействието между тях е изцяло във възможностите на Watson.

 

 

Работи в синхрон с изискванията на 21 CFR part 11. Пълна защита на данните и възпроизводимост на процесите. Справки и рипорти, в зависимост от даден критерий в зададен времеви диапазон, зададен от потребителя.

 

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024