BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД и Пловдивски университет! Запазете датата 5 юни в календара си! Очаквайте подробности скоро!
АСМ2 ЕООД предлага пълна гама от специфично аналитично оборудване за приложения в сферата на фармацията, биотехнологията, академичните дейности, екологията, промишлеността, клиничните анализи, съдебната медицина, в това число и контрол.

Аналитично оборудване, софтуер, инсталация, верификация, сервизно обслужване, резервни части, консумативи и аксесоари за масспектрометрия, хроматография, спектрален анализ, елементен анализ, рентгено-структурен анализ, микроскопски анализ, фармацевтичен анализ и развойна дейност, микровълнова пробоподготовка, оборудване за пречистване на вода, газови генератори, общо лабораторно оборудване и лабораторни информационни системи.
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024