BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до потенциална разработка на ваксина

IonicX Portable XRF Analyzer


Портативен уред за бърза идентификация на соли, като входящи суровини, междинни или крайни продукти. Спектрометърът работи на базата на рентгено-флуоресцентната спектроскопия.

 

Уредът може да бъде доставен с вградена библиотека и/или да бъде създадена такава.

 

Вградена памет за запазване на спектри. Синхронизация с компютърна система за прехвърляне на резултати и методи, с цел трайно съхранение. Синхронизацията може да бъде автоматизирана или в определен момент, по желание и при посочване от потребителя. 

 

Спектрометърът се доставя с резервна батерия, като това гарантира постоянна работа, без да има нужда от изчакване на зареждането.

 

Лесен за употреба и пренасяне, предвид интуитивния интерфейс и малкото тегло.

 

Резистентен, сензорен екран за управление.

 

Възможен е анализ на следните соли: NaCl; KCl; MgCl2; CaCl2; NaOH.

 

Пълна квалификация на уреда - IQ/OQ/PQ и пълна проследимост, съгласно 21 CFR Part 11.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
AAS - Атомнo абсорбционни спектрометри
ICP-OES - Оптико-емисионни спектрометри с индуктивно свързана плазма
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
Елемент-анализатори Combustion OEA
OES, XRF и XRD Анализатори за елементен и структурен анализ
Рентгенови фотоелектронни спектроскопи XPS
Hg Aнализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021