BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Ежегодният семинар, организиран от АСМ2 ЕООД, тази година ще се проведе на 14 март, 8.30 часа, хотел Хаят. За повече информация, посетете раздел СЪБИТИЯ!

Neoma Series High Resolution Multicollector ICP/MS


За изотопен анализ в рутинни приложения или при изследване нови неизвестни материали, използвайте мултиколекторния ICP-MS на Thermo Scientific Neoma (MC-ICP-MS). Тази ICP-MS система се базира на мултиколекторна технология, за да осигури всички предимства на прецизния анализ на изотопни отношения, без нито едно ограничение. Той включва:

  • Подобрена вакуумна система
  • Технология на детектиране от 11 подвижни Фарадееви съдчета
  • Усилвател Thermo Scientific™ 1013 Ω с разширен динамичен обхват
  • Чувствителен йонен източник
  • Отлична разделителна способност на масата, което позволява анализ на всички изотопи и в най-предизвикателните матрици
  • Най-висока чувствителност и стабилност в мокра и суха плазма
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024