BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Metrios AX TEM


Първият трансмисионен електронен микроскоп, специално създаден за индустрията в областта на полупроводниците. 

 

Предназначен за постигане на бърз и ефективен контрол и анализ на полупроводници, с цел качествен контрол и оптимизиране на производствения процес. Metrios AX TEM е автоматизиран уред, който изисква минимално обучение за работа с него. Това увеличава прецизността в сравнение с ръчните режими на работа и управление. Това е най-доброто предложение на пазара на база разходи за анализ. 

 

Автоматизирано управление или ръчен контрол, като и двата варианта водят до висока акуратност и продуктивен анализ. Прецизен контрол, който се прилага в процеса на самото производство или контрола на крайния продукт. 
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024