BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Ultra High Resolution IRMS


IRMS с ултрависока разделителна способност

Преодоляване на ограниченията свързани с конвенционалните масспектрометри за газови изотопни съотношения (IRMS) и реализиране на безпрецедентен поглед върху вашите аналити. Ултрависоката резолюция помага за разкриването на изотопната анатомия на молекулите и революционизира областта на молекулните струпвания и специфичния изотопен анализ. Thermo Scientific™ Ultra™ HR-IRMS задава нов стандарт за измервания в съвременния газ-изотопен анализ, проправяйки пътя напред към вълнуващи научни открития в науката за атмосферата, климатичните изследвания, петролната геохимия, приложенията за благородни газове и др.

Максимална чувствителност

  • Променливия масив на колектора на инструмента Ultra HR-IRMS покрива динамичен диапазон на интензитета на сигнала над 10 порядъка от събирането на по-разпространените йони в Фарадеевите чаши до единичното йонно преброяване на много редки йони. Много ниски сигнали могат да бъдат анализирани с аксиален вторичен електронен мултипликатор, който е оборудван с нашата уникална RPQ леща за достигане на уникална чувствителност.

 Модулна концепция

  • Ultra HR-IRMS включва две двойни вискозни входящи системи за работа с до 3 референтни газа заедно с пробата. Въз основа на модулния ни двоен входен дизайн всеки двоен вход може да се смени когато е е необходимо, за да се избегне кръстосано замърсяване в зависимост от видовете проби които се анализират.

Напълно интегриран работен процес

  • Новото интелигентно софтуерно решение за научни данни Thermo Scientific™ Qtegra™ революционизира анализа на изотопни съотношения чрез напълно интегрирани работни потоци, което прави масспектрометъра с висока резолюция за изотопни отношения рутинен инструмент. Софтуерът Qtegra обединява всички експерименти, свързани с конкретна проба в една "лабораторна книга", която организира събраните данни, съчетавайки и пресмятайки потоци от данни, представяйки окончателните резултати от сложния анализ.
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024