BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

ARL EQUINOX 100 X-ray Diffractometer


Рентгеновият дифрактометър (XRD) на Thermo Scientific™ ARL™ EQUINOX 100 е проектиран да отговори на изискванията за структурен и фазов анализ както в производствени, така и в изследователски лаборатории. Самостоятелен настолен инструмент, без външно водно охлаждане, и без специфични изисквания към електрическото захранване. Благодарение на специфичното детектиране в реално време, измерванията приключват за няколко секунди.

 

Основните характеристики и предимства включват:

  • Надежден и здрав, без движещи се части
  • Висок интезитет от източник с малка мощност
  • Едновременно събиране на данни в реално време
  • Стационарен рентгенов източник и детектор
  • Фиксирано фокусно разстояние
  • Постигане над 110˚ 2θ в асиметричен режим
  • Фокусиращо огледало за по-висок интезитет
  • Размер на лъча - приблизително 5 mm x 300 µm
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024