BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до потенциална разработка на ваксина

ARL EQUINOX 1000 X-ray Diffractometer


Рентгеновият дифрактометър (XRD) на Thermo Scientific™ ARL™ EQUINOX 1000 е проектиран да отговори на изискванията за структурен и фазов анализ както в производствени, така и в изследователски лаборатории. Самостоятелен настолен инструмент, без външно водно охлаждане, и без специфични изисквания към електрическото захранване. ARL EQUINOX 1000 използва стандартна рентгенова тръба с висока мощност за възбуждане на пробата. Оптичният път включва плосък монохроматор, позволяващ паралелни изследвания на режима на лъча.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 • Настолен инаструмент с 3 kW мощност
 • Надежден и здрав, без движещи се части
 • Висок интезитет от източник с малка мощност
 • Едновременно събиране на данни в реално време
 • Стационарен рентгенов източник и детектор
 • Фиксирано фокусно разстояние
 • Постигане над 110˚ 2θ в асиметричен режим
 • Германиев монохроматор Ge (111)
 • Само чиста радиация Kα1
 • Графитен монохроматор HOPG (002)
 • Kα 1&2 радиация
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
AAS - Атомнo абсорбционни спектрометри
ICP-OES - Оптико-емисионни спектрометри с индуктивно свързана плазма
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
Елемент-анализатори Combustion OEA
OES, XRF и XRD Анализатори за елементен и структурен анализ
Рентгенови фотоелектронни спектроскопи XPS
Hg Aнализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021