BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до потенциална разработка на ваксина

Серия Helios DualBeam


Thermo Scientific Helios DualBeam (сканиращ електронен микроскоп с плазма фокусиран йонен лъч) има четири различни вида йони в първичния лъч. 

Това дава възможност да се избере йон, който дава най-добър резултат за пробата, която се анализира и се използва, като пробоподготовка за СЕМ или ТЕМ, както и 3D охарактеризиране на материали.

 

Серия Helios DualBeam микроскопи са поредно поколение лидери двойнолъчеви микроскопи с индустриално приложение. Той е създаден, за да отговори на нуждите на производителите, като комбинира иновативна електронна колона Elstar с високо напрежение за постигане на изображения с висока резолюция и висок контраст. 

 

Лесно може да се премине от работа с аргон, азот, кислород и ксенон в рамките на 10 минути, без това да навреди на анализа.

 

Повечето от моделите работят с ксенонова плазма.

 

В зависимост от модела и конфигурацията, Helios DualBeam намира приложение при анализ на различни материали и попупроводници. Опционално наличните софтуери позволяват създаване на различни модели с детайлна 3D информация, прецизно фрагментиране на региони, които са специален интерес за анализ. 

 

 

 

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
AAS - Атомнo абсорбционни спектрометри
ICP-OES - Оптико-емисионни спектрометри с индуктивно свързана плазма
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
Елемент-анализатори Combustion OEA
OES, XRF и XRD Анализатори за елементен и структурен анализ
Рентгенови фотоелектронни спектроскопи XPS
Hg Aнализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021