BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Дисолушън Online System


UV-Vis Онлайн системите ERWEKA напълно отговарят на спецификациите, съгласно USP / EP / JP и са изцяло контролирани от усъвършенствания софтуер за степен на разтваряне Disso.NET. Системата е съставена от тестер, серия DT 720, перисталтична помпа IPC 8 и автоматизирана станция за пробовземане ASS-8, подаваща пробата директно към проточните кювети на UV / VIS за анализ.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 • Перисталтична помпа IPC 8, контролирана през RS 232 интерфейс свързан с PC и Disso.NET
 • Възможност за свързване с различни спектрофотометри
 • Конфигурация и технически параметри с UV/Vis Thermo Scientific Evolution 350TM   
  • Двойно-лъчев с ксенонова лампа
  • 5-минутен цикъл със спектър от 200 nm до 350 nm
  • 100 % USP / EP / JP съответствие
  • Избираема широчина на процепа (0.5, 1.0, 1.5, 2.0 и 4.0)
 • Контрол на системата, от Windows базиран софтуер Disso.NET, съвместим с CFR 21, част 11
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024