BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Antaris II FT-NIR Analyzer


Antaris II FT-NIR е анализатор в близката инфрачервена област. Разполага се в лаборатория за качествен контрол или помещение, близо до производство. Уредът може да се постави и на количка и да се ползва в складово помещение за анализ на входящи суровини.

Основните модули на Antaris II FT-NIR са три, като те не се изключват взаимно, могат да се ползват във всяка една комбинация по между си самостоятелно или по отделно.

 • Модул отражателна сфера (integrating sphere) е подходяща за твърди проби или течности. Обикновено използва държач-купа, в който се поставя анализирания материал. Купата се върти автоматично, като по този начин се осреднява резултата на изследвания компонент. Към сферата може да се добави специален модул за анализ на таблети.
  •  Спектрален обхват: 12000-3800 cm-1 
  • Резолюция: 4 cm-1 
  • Точност по дължина на вълната: ±0.03 cm-1 
  • Повторяемост по дължина на вълната: стандартно отклоонение от десет измервания <0.006cm-1 
 • Модулът оптично влакно включва влакно с дължина 2 или 3 метра и накрайник. Използва се за достигане до самата проба, като измерването може да се извърши през опаковка. С добавяне на ограничител при накрайника, може да се измерват и течности
  • Спектрален обхват: 12000-4000 cm-1 
  • Резолюция: 4 cm-1 
  • Точност по дължина на вълната: ±0.03 cm-1 
  • Повторяемост по дължина на вълната: стандартно отклонение от десет измервания <0.006cm-1 
 • Трансмисионен модул се използва за измерване на преминала светлина на течности или филми. Използва се с държачи за кювети или филми. Държачът е трипозиционен за кювети с просвет от 0.5 до 10 мм.

Antaris II FT-NIR може да работи при външни условия с температура в диапазона 15-35 градуса по Целзий и влажност до 80%, тъй като е добре уплътнен и със защитена оптика. Съдържа сушител, който се регенерира. С помощта на изпозлваните софтуери Omnic и Result, се извършва прецизен качествен и количествен анализ. Количествен анализ се осъществява, чрез предварително създадена калибровка, която се постига с помощта на референтни методи за анализ на съответните компоненти. С помощта на Antaris II FT-NIR могат да се проследяват до няколко компонента едновременно, стига характеристичните им ивици да не се припокриват.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024