BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Фирмен профил


Фирма АСМ2 ЕООД е основана през 1997г. и предлага доставка, инсталиране и сервизно обслужване на аналитична и измервателна апаратура, доставка на лабораторни консумативи и аксесоари, както и обучение на клиенти в теоретичен и практически аспект, разработване, валидиране и внедряване на конкретни методи за анализ и др.

АСМ2 ЕООД е оторизиран дистрибутор за България на Thermo Scientific - част от Thermo Fisher Scientific, водещ световен производител на инструментална лабораторна техника. Основните групи продукти на Thermo Scientific, са:

 • Хроматографска апаратура: Газхроматографски (GC), Йонхроматографски (ІС) и Високоефективни течно-хроматографски системи (HPLC) с различни конфигурации. Хроматографски колони и консумативи, системи за пробоподготовка и аксесоари;
 • Масспектрометрия: Масспектрометри за хроматографски апарати (GC/MS, LC/MS и IC/MS), магнитносекторни, изотопни и мултиколекторни масспектрометри;
 • Апаратура за спектрален анализ: UV/VIS спектрофотометри, Инфрачервени и Раман спектрометри, ЯМР спектроскопи, NanoDrop спектрофотометри, преносими спектрометри;
 • Апарати за следови елементен анализ: Атомно-абсорбционни спектрометри, ICP и ICP/MS спектрометри за определяне на елементен състав в различни матрици, Елемент анализатори, Автоматизирани дискретни анализатори за колориметрични, ензимни и електрохимични измервания;
 • Анализатори за елементен и структурен анализ: Рентгено-флуоресцентни (XRF), рентгено-дифракционни (XRD) и оптико-емисионни (OES) спектрометри;
 • Трансмисионни и сканиращи електронни микроскопи.
 • Лабораторни информационни системи (LIMS и CDS) .

АСМ2 ЕООД е оторизиран представител за България и на следните фирми:

 • Erweka GmbH - Тестери за фармацевтичен анализ и развойна дейност;
 • Elga LabWater - Системи за пречистване на вода;
 • PEAK Scientific - Газ генератори за азот, водород и въздух;
 • LabTech - Общо лабораторно оборудване;
 • RECIPE - Цялостни комплекти за клинична диагностика;

От началото на 2004 г. фирма АСМ2 ЕООД притежава сертификат за управление на качеството на предлаганите услуги, съгласно изискванията на стандарт ISO 9001:2015.

Осигуряване на етични практики в нашия бизнес и отношения
Почтеността е неразделна част във всички аспекти на нашата дейност. Ние се ангажираме да ръководим бизнеса си етично и в пълно съответствие с нашите вътрешни ценностни системи и законите на страната, в която работим.

Нашата мисия
Да направим света около нас по-здрав, по-чист и по-сигурен. Да не спираме да се развиваме, за да бъдем в помощ на нашите клиенти и колеги, и на себе си. За нас сигурността и здравето на служителите и клиентите винаги стоят на преден план.

Екип
Екипната работа и професионализмът са били и ще бъдат основен приоритет за АСМ2. Идеите за подобряване на работата и квалификацията са добре дошли, както от служителите, така и от нашите партньори, било то клиенти или контрагенти.
Ние не само се стремим да дадем глас на всички наши служители, но също така правим всичко възможно, за да сме сигурни, че всеки има достъп до подходящите ресурси, програми и вътрешни мрежи, които да поддържат и подхранват успеха им.

 


Copyright © ACM2 2024