BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до потенциална разработка на ваксина

ESCALAB XI+ X-ray Photoelectron Spectrometer (XPS) Microprobe


ESCALAB XI+ X-ray фотоелектрон спектрометър е окомплектован с микро фокусиращ се рентгенов монохроматор, който постига по-висока производителност на анализа. Наличието на различни аксесоари и опции за пробоподготовка дават решение на много задачи, свързани с анализа на повърхностите на материалите. Наличните софтуери допълнително улесняват работата и максимално увеличават информацията, която се получава от анализа.

 

  • Анализирана площ на пробата: 50 х 20 mm;
  • Размер на рентгеновото петно: 200 - 900 µm;
  • Тип анализатор: 1800 двойно-фокусиращ, хемисферичен анализатор, с възможност за работа с два детектора;
  • Профил в дълбочина: ЕХ06 йонен източник;
  • Пробоподготовка: държач за проба с нагряване/охлаждане, допълнителна камера за подготовка, поставка за фракциониране, газова клетка за високо налягане;
  • Максимална дебелина на пробата: 12 mm
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
AAS - Атомнo абсорбционни спектрометри
ICP-OES - Оптико-емисионни спектрометри с индуктивно свързана плазма
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
Елемент-анализатори Combustion OEA
OES, XRF и XRD Анализатори за елементен и структурен анализ
Рентгенови фотоелектронни спектроскопи XPS
Hg Aнализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021