BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Vanquish Flex UHPLC


Thermo Scientific™ Vanquish™ Flex UHPLC Integrated biocompatible System

Тази биосъвместима UHPLC система доставя всички присъщи характеристики, вградени във всички хроматографи от серията Vanquish - точност, прецизност, чувствителност и здравина:

  • Работа при налягане до 1034 bar
  • Скорост на потока до 8 mL/min
  • Кватернерна, бинерна или двойна помпа
  • Аутосемплер за 216 проби с вграден температурен контрол на поставките за проби, с изключително нисък пренос от проба в проба и с възможност за увеличаване броя на пробите до 8832 (23 ямкови плаки) чрез добавянето на опционалeн модул за автоматизирано зареждане на проби
  • До 120°C на отделението за колони и възможност за термостатиране в два режима
  • Широко разнообразие от детектори - детектор с диодна матрица (DAD), UV-VIS детектор, флуоресцентен детектор, детектор за определяне на заредени частици в поток (CAD), масспектрометри

Системата е подходяща за биофармацевтични и фармацевтични анализи, за натоварени лаборатории и за приложения, изискващи работа с масспектрометър.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024