BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Ежегодният семинар, организиран от АСМ2 ЕООД, тази година ще се проведе на 14 март, 8.30 часа, хотел Хаят. За повече информация, посетете раздел СЪБИТИЯ!

TraceFinder Software


Със софтуера Thermo Scientific™ TraceFinder™ предлагаме по-голяма гъвкавост и набор от възможности при извършване на целеви скрининг и рутинно количествено определяне, както с HRAM /висока резолюция, точни маса/, така и/или с тройно-квадруполните (TSQ) масспектрометри. Софтуерът TraceFinder предоставя инструменти за разработване на методи и за изследване на всякакви молекули, а също така и да се генерират нови методи от вече съществуващите данни. От фармация/биофармация до безопасност на храните, от екологична безопасност до клинични изследвания и съдебно-медицинска токсикология, TraceFinder осигурява висока производителност за аналитичните лаборатории, като дава възможност за справяне с аналитичните предизвикателства днес и утре.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024