BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Thermo Scientific Nicolet iS50R


Инфрачервен спектрометър с Фурие трансформация за работа в средна и/или близка и/или далечна инфрачервена област. Спектрометърът може да се конфигурира, според потребностите на потребителя и е най-високия клас апарат от този тип на пазара.

Nicolet iS50

 • Възможен спектрален обхват: 27000-10 cm-1 в зависимост от избраните детектор и делител на лъча (beamsplitter)
  • Възможност за автоматична смяна на делители на лъча (beamsplitters) и разполагане на до 5 детектора, което автоматизира напълно избрания спектрален обхват
 • Спектрална резолюция: по-добра от 0.09 cm-1
 • Съотношение сигнал/шум: 55000/1 (пик/пик за 1 минута)
 • Прецизност по дължина на вълната: 0.0008 cm-1
 • Точност по дължина на вълната: 0.005 cm-1
 • Детектор: DTGS, налична опция за MCT, Silicon, PbSe, InGaAs, InSb, DTGC-CsI, DTGC-Polyethylene, Si Bolometer
 • USB интерфейс за свързване с компютър. Управление със софтуер OMNIC. Вградени библиотеки с над 4000 спектъра
 • Работи с отражателна приставка ATR, автоматично разпознаваема
 • Възможност за вградена ATR приставка
 • Възможност за свързване с микроскоп, термогравиметър, Раман, газов хроматограф
 • Възможност за свързване с интеграционна сфера и/или оптично влакно за отражателни спектри в близката инфрачервена област
 • Гаранционен срок на интерферометър, източник : 10 години
 • Вградени филтри за проверка/квалификация на спектрометъра
 • Възможност за добавяне на автоматизиран поляризатор
 • фотоеластичен модулатор (PEM – IRRAS, VCD, VLD)
 • Стъпково сканиране (Step scan)
 • бързо сканиране (Rapid scan)
 • спектрометрия time resolved.

Спектрометърът е подходящ за научно-изследователски лаборатории.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024