BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до потенциална разработка на ваксина

Тройно-квадруполни масспектрометриТройно Квадруполни масспектрометри, TSQ

 

Fortis

 

Quantis

 

Altis

Чувствителност

+++

++++

+++++

Разделителна способност

++

++

+++

Скорост на сканиране

++++

++++

++++

Масова стабилност

+++

++++

++++

SRM функции

Да

Да

Да

Високоразделителен SRM

++

++

+++

Бързо превключване на поляритета

++

++

++

Сегментирани квадруполи за високоефективна йонна трансмисия

Да

Да

Да

Активна колизионна клетка

Да

Да

Да

Съвместимост с различни йонни източници

Да

Да

Да

Сканиращи функции

++

+++

++++

Възможност за дистанционно мониториране

Да

Да

ДаТечна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
AAS - Атомнo абсорбционни спектрометри
ICP-OES - Оптико-емисионни спектрометри с индуктивно свързана плазма
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
Елемент-анализатори Combustion OEA
OES, XRF и XRD Анализатори за елементен и структурен анализ
Рентгенови фотоелектронни спектроскопи XPS
Hg Aнализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021