BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Йонна хроматография


 

 

Йонхроматографските системи на Thermo Scientific са световен лидер в йонния анализ. Подходящи са, както за рутинни, така и за специфични приложения. Анализ на йони в комплексни матрици за бързо и лесно достигане до достоверни резултати. Thermo Scientific предлага интегрирани или модулни йонхроматохграфски системи и уникални технологии за разделяне на йони, които покриват изискванията на всяка контролна или научно-изследоватеска лаборатория:

  • Достоверен и опростен рутинен анализ;
  • "Йонна хроматография без реагенти" - уникална технология за улеснена употреба и по-добра повторяемост. Единственият реагент, необходим за анализ е ултрачиста вода;
  • Саморегенериращи се супресори за намаляване на шума;
  • Елуент генератор за различни елуенти: KOH, NaOH, LiOH, MSA, NaHCO3/Na2CO3;
  • Йонна хроматография за работа при високо налягане.

 

 

 

Продуктовата гама йонни хроматографи на Thermo Scientific включва и капилярна конфигурация - Thermo Scientific ICS4000, както и възможност за избор на капилярна конфигурация при ICS6000. Йонните хроматографи на Thermo Scientific са приложими за анализ не само за най-често анализираните йони - нитрати, нитрити, сулфати, фосфати, хлориди, флуориди, бромиди, натриев, магнезиев, калиев, калциев, аминиев йон, но и за много други, като бромати или органични йони. Различните възможности за комбинация между помпа, аутосемплер, аналитична колона, супресор, генератор на елуент, детектор, дават на практика решения за всяка аналитична задача за доказване и остойностяване на йони в различни видове води, храни, разтворители и други.
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024