BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

ARL EQUINOX LAUE X-ray Diffractometer


Рентгеновият дифрактометър Thermo Scientific™ ARL™ EQUINOX LAUE е рентабилно решение, базирано на метода на Лауе за определяне ориентацията на големи монокристали, благодарение на отразено или предавано лъчение през неподвижен кристал. По метода на обратно отражение, 2D детекторът се поставя между рентгеновия източник и кристала. Дифракционното излъчване назад пресича детектора и се детектира.

 

Основните характеристики и предимства включват:

  • 3 kW мощност, дължина на вълната Mo или W
  • 2D камера с обратно отражение
  • Вграден колиматор на лъчи
  • Моторизирано позициониране на пробата
  • Позициониране на пробата с камера
  • Ръчно задвижване главата на гониометъра
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024