BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до потенциална разработка на ваксина

Дисолушън Offline System


Офлайн системите за степен на разтваряне ERWEKA могат да бъдат конфигурирани така, че да отговарят на различни изисквания за автоматично вземане и съхранение на проби. Те са идеалното полуавтоматично решение за тестване по показател степен на разтваряне, с автоматизирано вземане на проби и последващото им съхранение за анализ на по-късен етап. Системата се контролира от тестер, серия DT 820, оборудвана с i-Version, с интегрирана възможност за управление на офлайн системата за вземане на проби, съставена от станция за автоматично вземане на проби ASS-8, помпа (перисталтична или бутална) и колектор за проби, серия FRL за съхранение на пробите в стъклени епруветки или запечатани HPLC виали.

 

Основните характеристики и предимства включват:

  • Серия ERWEKA DT 820 със сензорна буквено-цифрова клавиатура и LC дисплей за пълен контрол на офлайн системата
  • Колектор за проби FRL 854, с до 26 интервала за вземане на проби
  • Възможност за разреждане
  • Управление на системата чрез DT 820 i- Version
  • 100 % USP / EP / JP съответствие
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
AAS - Атомнo абсорбционни спектрометри
ICP-OES - Оптико-емисионни спектрометри с индуктивно свързана плазма
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
Елемент-анализатори Combustion OEA
OES, XRF и XRD Анализатори за елементен и структурен анализ
Рентгенови фотоелектронни спектроскопи XPS
Hg Aнализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021