BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Avizo Software за изследване на материалите


 

3D визуализацията и анализа на заснетите участъци дава възможност за по-детайлно изследване на структурата на материалите, техните свойства и възможности.

 

Avizo Software предлага готови варианти за подробен анализ на материали и контрол на качеството.

 

Софтуерът е втоматизиран, като позволява настройки, които се оптимизират в зависимост от конкретното приложение. Изследването на материали е сериозно предизвикателство за всеки учен и производител. Наличието на софтуер, който допълнително създава модели и успешни прогнози е задължителен способ за всеки анализ на нов материал. 

 

Avizo Software дава отговори на минали, настоящи и бъдещи въпроси.

Приблизителна цена без ДДС - 26 500.00 лева

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024