BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Verios 5 XHR SEM


Verios 5 XHR SEM е ново поколение сканиращ електронен микроскоп, който предлага висока  резолюция под 1 nm в целия енергиен обхват от 1 keV до 30 keV с висок контраст. Системата дава добри резултати, дори и за свръх чувствителни материали. 

Притежава технология за самоподравянване на оптиката.

Микроскопът се доставя със седем детектора стандартно. Има възможност за добавяне на повече от седем допълнителни детектори.

 

Разделителна способност:

30 kV 0.6 nm
15 kV 0.7 nm
1 kV 0.7 nm
500 V 1 nm
200 V 1.2 nm

 

Обхват на напрежението при повърхността на образеца: 20 V до 30 kV

Масичка за проба с движение по трите оси: X/Y/Z mm   100/100/20

 

 

Намира приложение при анализ на полупроводници, физично и химично охарактеризиране на различни материали. Подходящ за анализ на непознати композити. 
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024