BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Комплекти SMART Digest™


SMART Digest осигурява просто, стабилно, възпроизводимо и бързо разлагане на протеини

 

Комплектите Thermo Scientific™ SMART Digest™ са предназначени за приложение в сфери, като биофармация и протеомика, които изискват възпроизводими, чувствителни и бързи анализи. Тези комплекти постигат това благодарение на оптимизирана термостабилна конструкция от имобилизиран трипсин.

 

Предизвикателства пред биофармацевтичните лаборатории

Съвременните лаборатории за биофармацевтичен анализ имат за задача да предоставят висококачествени аналитични резултати, често в натоварена регулирана среда. Ключова част от аналитичния процес е подготовката на проба. Съвременните технологии са склонни към високи нива на невъзпроизводимост, лоша чувствителност и са доста времеемки, като не подлежат на автоматизация и често изискват до 24 часа, за да се постигне пълно разлагане.

 

За да отговорят на изискванията на индустрията, аналитичните работни потоци трябва да осигурят: 

  • Висока възпроизводимост
  • Висока чувствителност
  • Високи нива в качеството на данните
  • Съвместимост с автоматизацията 

 

Комплектите SMART Digest са лесни за работа и задоволяват аналитичните изисквания на работния процес. Те предлагат значителни предимства пред съществуващите конвенционални методи за разлагане в разтвор.

  • Значително по-бързо от разлагане в разтвор
  • 3-стъпков метод за подготовка на пробите
  • По-висока производителност
  • Възможност за автоматизация
  • По-възпроизводими резултати от останалите методи
  • По-висока чувствителност 
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024