BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

IonicX Portable XRF Analyzer


Портативен уред за бърза идентификация на соли, като входящи суровини, междинни или крайни продукти. Спектрометърът работи на базата на рентгено-флуоресцентната спектроскопия.

 

Уредът може да бъде доставен с вградена библиотека и/или да бъде създадена такава.

 

Вградена памет за запазване на спектри. Синхронизация с компютърна система за прехвърляне на резултати и методи, с цел трайно съхранение. Синхронизацията може да бъде автоматизирана или в определен момент, по желание и при посочване от потребителя. 

 

Спектрометърът се доставя с резервна батерия, като това гарантира постоянна работа, без да има нужда от изчакване на зареждането.

 

Лесен за употреба и пренасяне, предвид интуитивния интерфейс и малкото тегло.

 

Резистентен, сензорен екран за управление.

 

Възможен е анализ на следните соли: NaCl; KCl; MgCl2; CaCl2; NaOH.

 

Пълна квалификация на уреда - IQ/OQ/PQ и пълна проследимост, съгласно 21 CFR Part 11.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024