BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

VolumeScope 2 SEM


VolumeScope 2 SEM е предназначен за анализ на биологични проби и меки материали. С помощта на този микроскоп могат да се получават изотропични 3D данни от големи по обем проби. Сканиращият електронен микроскоп Thermo Scientific ™ VolumeScope ™ (SEM) е ново решение за получаване на изображения, като позволява отлична z-резолюция, комбинирана с възможността за секциониране на място.

 

Технологията serial block-face SEM (SBF-SEM) комбинира in situ фрагментиране и заснемане на тъкани и други материали. Микроскопът дава информация, като 3D комплексна архитектура на клетки и тъкани в тяхното нативно състояние. Автоматизираният начин на работа и улеснената работа увеличават продуктивността на оператора и неговото на експертиза, както и анализ на големи по обем проби при изотропна резолюция. 

 

Получаваме висок контраст и резолюция за всички видове проби  при оптимално съотношение сигнал/шум на съответните детектори за работа.

Следвайки фрагментирането с диамантен нож, тъкънта се заснема няколко пъти, като това води до нарастване на напрежението.

 

VolumeScope 2 SEM притежава 10 nm резолюция по оста Z. Налични са готови схеми/методи за работа, които са пригодени, в зависимост от приложнието за което се използват.

Извършва анализи и заснемания с висока рзолюция в 3D режим. 

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024