BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до потенциална разработка на ваксина

Precision Hydrogen Generators


Precision Hydrogen H2 Generator

 

Генераторите Precision Hydrogen са проектирани да осигуряват газа, необходим на детекторите за газова хроматография, изискващи водород, като например FID. Един генератор може да доставя водород на множество детектори и има различни скорости на потока, които отговарят на индивидуалните лабораторни нужди.

 

Характеристики:

 

  • 99,95% чистота
  • Подходящ за GC детектори
  • Създава водород при нужда и има минимално съхранение на водород в системата
  • Ниска поддръжка и минимални експлоатационни разходи през целия живот на продукта
  • Откриване на вътрешен теч, с автоматично изключване
  • Автоматична помпа за зареждане
  • Лесна поддръжка, ограничена до подмяна на касетата за дейонизиране и силикагела
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
AAS - Атомнo абсорбционни спектрометри
ICP-OES - Оптико-емисионни спектрометри с индуктивно свързана плазма
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
Елемент-анализатори Combustion OEA
OES, XRF и XRD Анализатори за елементен и структурен анализ
Рентгенови фотоелектронни спектроскопи XPS
Hg Aнализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021