BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до потенциална разработка на ваксина

TSQ Fortis Triple Quadrupole


Здравината и надеждността на тройно-квадруполната MS система Thermo Scientific™ TSQ Fortis™ ви позволяват да увеличите продуктивността на вашата лаборатория в целевия количествен анализ. TSQ Fortis MS ви помага да се справите с днешните предизвикателства, като ви дава възможност да отговорите на повечето въпроси, свързани със състава на пробите, докато същевременно получавате възпроизводими резултати.

 

Тази масспектрометрична система лесно се интегрира с водещите в областта софтуери за количествено определяне, UHPLC системи и комплекти за пробоподготовка на Thermo Fisher Scientific™, и също така предлага отлична продуктивност при количествено определяне.

 

Други основни предимства са:

  • Повече анализирани съединения за всяка проба и отлична количествена производителност, с по-кратко време за сканиране.
  • Повишена увереност в данните.
  • Лекотата на работа позволява на потребители, незамисимо от експертизата, която притежават, да генерират висококачествени резултати, с голяма сигурност.
  • Софтуерът Thermo Scientific™ TraceFinder™ дава възможност за улесняване на всички стъпки, от разработката на методи, до генериране на доклади, като прави възможно потребители с различен опит да генерират висококачествени резултати.
 
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
AAS - Атомнo абсорбционни спектрометри
ICP-OES - Оптико-емисионни спектрометри с индуктивно свързана плазма
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
Елемент-анализатори Combustion OEA
OES, XRF и XRD Анализатори за елементен и структурен анализ
Рентгенови фотоелектронни спектроскопи XPS
Hg Aнализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021