BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Vanquish Duo UHPLC


Поддържат до четири работни потока. Съчетание на две системи в едно интегрирано UHPLC решение.

  • Увеличаване на производителността
  • Освобождаване на ценно място в лабораторията
  • Подобряване на качествените и количествени резултати
  • Намаляване на разходите за анализ на проба
  • Рационализиране на работния процес с помощта на интелигентни софтуерни инструменти

Vanquish Duo за Dual LC

Удвояване на производителността и едновременно намаляване на броя инструменти в лабораторията с работния процес Vanquish Duo за Dual LC, двуканална течнохроматографска система за подобрена възвръщаемост на инвестициите.

Vanquish Duo за тандем LC или LC-MS

Увеличаване производителността на вашата лаборатория и възвръщаемостта на инвестициите с работния поток Vanquish Duo за Tandem LC или LC-MS, инструмент за офлайн регенерация на колони, за да използвате ефективно вашия детектор или масспектрометър и да увеличите максимално генерираните резултати за единица време.

Vanquish Duo за Dual LC-MS

Удвояване производителността за LC-MS приложения с Vanquish Duo за Dual LC-MS. Изпълнение на до две приложения едновременно с многоканална течнохроматографска система, като същевременно съчетава здравината, производителността и лекотата при работа, стандарт за платформата Vanquish.

Vanquish Duo за LC с обратен градиент

Подобряване възможностите за количествено определяне в лабораторията с Vanquish Duo за Inverse Gradient (Обърнат Градиент) при използване на уникалния CAD детектор (Charged Aerosol Detector), за количествено определяне на всички нелетливи и полулетливи съединения, дори когато няма наличен референтен стандарт.

 

Повече производителност с лекота

  • Спестете време, прекарано в обучение на потребителите, с помощта на автоматизираният софтуер Thermo Scientific ™ Chromeleon ™ Chromatography Data System (CDS) за използване с Vanquish Duo Systems.
  • Контролирайте две независими системи, съчетани в един потребителски интерфейс, с напълно съвместим Chromeleon CDS.
  • Спестете време, като използвате софтуера Chromeleon CDS за анализ на данни.
  • Безпроблемно се интегрира с масспектрометрични или други детектори.
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024