BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

ZipChip Interface


Интегрирана капилярна електрофореза (CE) и електроспрей йонизация (ESI) в едно микрофлуидно устройство за бързо приготвяне, отделяне и електроспрей на биологични проби директно в масспектрометър (MS).

 

Портативният ZipChip интерфейс се монтира направо върху избрани модели масспектрометри на Thermo Scientific ™ и предоставя безпроблемен работен поток CE / ESI-MS, като по този начин съчетава и предлага типичното за  капилярната електрофореза бързо разделяне, чувствителността на нано-спрей и HRAM спектрометрия за охарактеризиране на интактни протеини, антитяло-лекарствени конюгати, субединици на антитела, пептиди и метаболити.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024