BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Quattro ESEM


Quattro ESEM прави изображения в режим на нормално атмосферно налягане (ESEM), което дава възможност за анализ на проби в тяхното естествено състояние. Универсален електронен микроскоп, който постига висока разделителнс способност до 0.8 nm. Аналитичната камера на Quattro ESEM може едновременно да поддържа EDS детектори, EDS/EBSD детектори и WDS детектори. 

 

 

Без значение от вида на пробата, под висок вакуум или в комбинация с други условия, могат да бъдат получени надеждни аналитични резултати, дори и на проводими, диелектрични, влажни или високо температурни проби. Това дава възможност за приложение в университети, промишлеността или контролни лаборатории.

 

Източникът на електрони (FEG) осигурява висока производителност и висока резолюция в три режима на вакуум - висок, нисък и атмосферен (ESEM). Това на практика дава възможност да се анализират всякакъв вид проби. 

Източникът в комбинация с работа в атмосферен (ESEM) режим позволяват In-situ анализи на материали в тяхното естествено състояние. 

Ниският вакуум и режимът в атмосферни условия (ESEM) дават възможност да се анализират непроводящи или хидратирани образци без заряд. 

In-situ анализи в температурен обхват от -165 0C до +1400 0C, включително крио разработки. Пълен обхват на наклона до 105 0C, за наблюдение от всяка гледна точка.

 

Quattro ESEM има най-различни приложения - метали, сплави, магнитни материали, супер проводими материали, керамика, филми, покрития, минерали, полимери, фармацевтични продукти, гелове, филтри, различни частици и влакна.

 

In situ анализи, като фазови промени, кристализация, каталитични процеси, окисление, нарастване на материали, хидратиране и дехидратиране. Динамични In Situ анализи. 
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024