BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Ежегодният семинар, организиран от АСМ2 ЕООД, тази година ще се проведе на 14 март, 8.30 часа, хотел Хаят. За повече информация, посетете раздел СЪБИТИЯ!

Лабораторни информационни системи


 

Съвременните лабораторни дейности изискват все повече автоматизиране и автономност на процесите. В допълнение на това е необходима пълна проследимост на действията, с цел прецизен контрол на качеството, както на продукти, така и на извършваните операции.

С напредване на дигитализацията са разработени софтуерни решения, които едновременно спомагат за усъвършенстване на работните потоци и инфраструктура в лабораторията и напълно покриват всички изисквания, свързани с проследимост и добрата лабораторна практика (GLP).

По-голямата част от лабораториите притежават хроматографска апаратура. Хроматографските методи за анализ, било то за газова, течна или йонна хроматография заемат основно място в анализа на храни, води, околна среда, фармацевтични субстанции и др. Много често, контролните лаборатории, без значение към дадено производство или акредитирани самостоятелни учреждения, притежават десетки бройки хроматографска апаратура.

 

Thermo Scientific има разработен продукт Chromeleon CDS. Това е софтуерно решение, функциониращо на база клиент-сървър. Chromeleon CDS може да управлява хроматографски системи, обработва данни и изпраща към други база данни хроматографски методи, анализи и резултати. Chromeleon CDS работи с хроматографски системи на всички известни производители на тази техника, без значение от нейния вид и предназначение.

 

Thermo Scientific предлага и софтуерни продукти за управление на цялата лабораторна информация. Това са различни видове Системи за Управление на Лабораторна Информация (LIMS), в зависимост от типа лаборатория и контролираните процеси. LIMS системите осигуряват пълен контрол и проследимост на статичните и променливи данни. От запис на цялата инфраструктура – помещения и апаратура, през работни потоци, персонал, складови наличности и консумативи.

 

Основните видове LIMS са три вида:

  • Thermo Scientific Sample Manager LIMS е подходящ за лаборатории, които осъществяват контрол на качеството на производството или независими, акредитирани лаборатории. Предефиниране на работни потоци, продукти, анализи, потребители, помещения, апаратура, складови наличности и други. Автоматизиране на подаване на данни от инструмента към системата. Пълна проследимост на всички процеси;
  • Thermo Scientific Watson LIMS притежава всички функционалности на специализирана система за управление на лабораторната информация, като в допълнение има модули, които са подходящи за лаборатории с предмет – биоаналитична дейност;
  • Thermo Scientific Nautilus LIMS е подходящ за контролни и научно-изследователски лаборатории, които извършват рутинни анализи. Лесно групиране или разделяне на проби по даден признак, като една проба може да се раздели за разработка в няколко отдела, от където да се разпредели на няколко различни анализа. Всичко това се документира и записва лесно и успешно. Подходяща и за лаборатории, които се занимават с био банкиране (bio banking).


Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024