BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Лабораторни информационни системи


 

Съвременните лабораторни дейности изискват все повече автоматизиране и автономност на процесите. В допълнение на това е необходима пълна проследимост на действията, с цел прецизен контрол на качеството, както на продукти, така и на извършваните операции.

С напредване на дигитализацията са разработени софтуерни решения, които едновременно спомагат за усъвършенстване на работните потоци и инфраструктура в лабораторията и напълно покриват всички изисквания, свързани с проследимост и добрата лабораторна практика (GLP).

По-голямата част от лабораториите притежават хроматографска апаратура. Хроматографските методи за анализ, било то за газова, течна или йонна хроматография заемат основно място в анализа на храни, води, околна среда, фармацевтични субстанции и др. Много често, контролните лаборатории, без значение към дадено производство или акредитирани самостоятелни учреждения, притежават десетки бройки хроматографска апаратура.

 

Thermo Scientific има разработен продукт Chromeleon CDS. Това е софтуерно решение, функциониращо на база клиент-сървър. Chromeleon CDS може да управлява хроматографски системи, обработва данни и изпраща към други база данни хроматографски методи, анализи и резултати. Chromeleon CDS работи с хроматографски системи на всички известни производители на тази техника, без значение от нейния вид и предназначение.

 

Thermo Scientific предлага и софтуерни продукти за управление на цялата лабораторна информация. Това са различни видове Системи за Управление на Лабораторна Информация (LIMS), в зависимост от типа лаборатория и контролираните процеси. LIMS системите осигуряват пълен контрол и проследимост на статичните и променливи данни. От запис на цялата инфраструктура – помещения и апаратура, през работни потоци, персонал, складови наличности и консумативи.

 

Основните видове LIMS са три вида:

  • Thermo Scientific Sample Manager LIMS е подходящ за лаборатории, които осъществяват контрол на качеството на производството или независими, акредитирани лаборатории. Предефиниране на работни потоци, продукти, анализи, потребители, помещения, апаратура, складови наличности и други. Автоматизиране на подаване на данни от инструмента към системата. Пълна проследимост на всички процеси;
  • Thermo Scientific Watson LIMS притежава всички функционалности на специализирана система за управление на лабораторната информация, като в допълнение има модули, които са подходящи за лаборатории с предмет – биоаналитична дейност;
  • Thermo Scientific Nautilus LIMS е подходящ за контролни и научно-изследователски лаборатории, които извършват рутинни анализи. Лесно групиране или разделяне на проби по даден признак, като една проба може да се раздели за разработка в няколко отдела, от където да се разпредели на няколко различни анализа. Всичко това се документира и записва лесно и успешно. Подходяща и за лаборатории, които се занимават с био банкиране (bio banking).


Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024