BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Ежегодният семинар, организиран от АСМ2 ЕООД, тази година ще се проведе на 14 март, 8.30 часа, хотел Хаят. За повече информация, посетете раздел СЪБИТИЯ!

Лабораторно оборудване


 

Всяка една лаборатория се нуждае от оборудване, с помощта на което извършва пробоподготовка за последващ специализиран анализ, провежда изследвания, съгласно конвенционални аналитични методи и като цяло спомага за дейности, съгласно добрата лабораторна практика (GLP). 

Лабораторното оборудване включва цялата инфраструктура на един аналитичен комплекс. В това число специализирано оборудване, спомагателно оборудване, съпътстващо оборудване, пробоподготвка и други.

 

АСМ2 ЕООД има основна дейност - доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на специализирано аналитично оборудване. Качеството на предлаганите услуги утвърди компанията, като водеща в този сектор за територията на България. Прецизната работа на уредите изисква спомагателни инструменти и дейности, с цел покриване на всички функционалности, съгласно добрата лабораторна практика (GLP). 

 

АСМ2 ЕООД предлага лабораторно оборудване, което e необходимо за работата на специализираното такова, както и уреди с конкретно приложение или за дадено производствено направление.

 

  • Апаратура за фармацевтичен анализ на фирма ERWEKA. В това число Дисолушън тестери, Физикомеханични тестери и научно-изследователско оборудване;
  • Системи за чиста и ултрачиста вода на Elga LabWater, част от Elga Veolia. Пълна гама от лабораторни системи за пречистена вода, Тип I, Тип II или Тип III, в зависимост от потреблението и приложението;
  • Генератори за газове на Peak Scientific. Пълна гама от компресори и газови генератори за азот, водород, чист въздух, както за специално предназначение хроматографски/масспектрален анализ, така и за общо лабораторни нужди;
  • Общо лабораторно оборудане на фирма LabTech, което включва лабораторни центрофуги, охлаждащи системи, ротационни вакуум изпарители, вакуум помпи и системи за пробоподготовка DigiBlock.

 

Лабораторното оборудване е пряко или косвено свързано с всеки химичен или физико-химичен анализ. Било то самостоятелна или  спомагателна единица към основен вид аналитична апаратура.Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024