BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Лабораторно оборудване


 

Всяка една лаборатория се нуждае от оборудване, с помощта на което извършва пробоподготовка за последващ специализиран анализ, провежда изследвания, съгласно конвенционални аналитични методи и като цяло спомага за дейности, съгласно добрата лабораторна практика (GLP). 

Лабораторното оборудване включва цялата инфраструктура на един аналитичен комплекс. В това число специализирано оборудване, спомагателно оборудване, съпътстващо оборудване, пробоподготвка и други.

 

АСМ2 ЕООД има основна дейност - доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на специализирано аналитично оборудване. Качеството на предлаганите услуги утвърди компанията, като водеща в този сектор за територията на България. Прецизната работа на уредите изисква спомагателни инструменти и дейности, с цел покриване на всички функционалности, съгласно добрата лабораторна практика (GLP). 

 

АСМ2 ЕООД предлага лабораторно оборудване, което e необходимо за работата на специализираното такова, както и уреди с конкретно приложение или за дадено производствено направление.

 

  • Апаратура за фармацевтичен анализ на фирма ERWEKA. В това число Дисолушън тестери, Физикомеханични тестери и научно-изследователско оборудване;
  • Системи за чиста и ултрачиста вода на Elga LabWater, част от Elga Veolia. Пълна гама от лабораторни системи за пречистена вода, Тип I, Тип II или Тип III, в зависимост от потреблението и приложението;
  • Генератори за газове на Peak Scientific. Пълна гама от компресори и газови генератори за азот, водород, чист въздух, както за специално предназначение хроматографски/масспектрален анализ, така и за общо лабораторни нужди;
  • Общо лабораторно оборудане на фирма LabTech, което включва лабораторни центрофуги, охлаждащи системи, ротационни вакуум изпарители, вакуум помпи и системи за пробоподготовка DigiBlock.

 

Лабораторното оборудване е пряко или косвено свързано с всеки химичен или физико-химичен анализ. Било то самостоятелна или  спомагателна единица към основен вид аналитична апаратура.Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024