BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Thermo Fisher Scientific предлага изследователски решения за коронавирус SARS-CoV-2, от откриване на патогена и епидемиологични изследвания до участие и разработка в съществуващи и нови ваксини

Nicolet Continuum Infrared Microscope


Микроскоп за инфарчервена спектроскопия. Спектрометърът работи с микроскопа, посредством извеждане на лъча. Бездеструктивен анализ на едно- или многокомпонентни смеси. Nicolet Continum е стандарт в микроскопията за инфрачервена спектрсокопия.

 • Възможност за работа с до няколко детектора едновременно, за покриване на по-широк спектрален обхват
 • Видове детектори: МСТ-А, МСТ-В, InGaAs
 • Автоматизирана по x и y масичка за проба, с прецизност стъпката на движение 1 µm
 • Автофокусиране
 • Съотношение сигнал/шум: по-малко от 7.2 x 10-5 Abs
 • Едновременно наблюдение на пробата и снемане на спектър
 • CCD камера с висока резолюция
 • Тринокулярно наблюдение
 • Обективи за инфрачервената област, с увеличение 15х и 32х
 • Обективи за видимата област, с увеличение 4х, 10х, 20х и 40х
 • Режим на работа: преминала светлина, отражение, ATR
 • ATR кристали ZnSe, Si, Ge и Diamond

Микроскопът в комбинация с инфрачервен микроскоп намира приложение при идентификация на непознати съединения и смеси. Напълно приложим за анализ на полимери и микрополимерни частици (microplastics).

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
AAS - Атомнo абсорбционни спектрометри
ICP-OES - Оптико-емисионни спектрометри с индуктивно свързана плазма
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
Елемент-анализатори Combustion OEA
OES, XRF и XRD Анализатори за елементен и структурен анализ
Рентгенови фотоелектронни спектроскопи XPS
Hg Aнализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2021