BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД, Thermo Scientific и Пловдивски университет! 5-ти Юни 2024г., Аудитория 6 на Ректората на Пловдивски Университет! Очакваме ви!

Nicolet RaptIR FT-IR Microscope


Микроскоп за инфарчервена спектроскопия. Спектрометърът работи с микроскопа, посредством извеждане на лъча. Бездеструктивен анализ на едно- или многокомпонентни смеси. Nicolet RaptIR FT-IR Microscope е стандарт в микроскопията за инфрачервена спектрсокопия.

  • Видове детектори: МСТ-А с висока чувствителност
  • Автофокусиране
  • Съотношение сигнал/шум: средно 20 000 : 1
  • Едновременно наблюдение на пробата и снемане на спектър
  • CCD камера с висока резолюция
  • Тринокулярно наблюдение
  • Обективи за инфрачервената област, с увеличение 15х и 32х
  • Режим на работа: преминала светлина, отражение, ATR
  • ATR кристали ZnSe, Si, Ge и Diamond

Микроскопът в комбинация с инфрачервен микроскоп намира приложение при идентификация на непознати съединения и смеси. Напълно приложим за анализ на полимери и микрополимерни частици (microplastics).

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024