BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Ежегодният семинар, организиран от АСМ2 ЕООД, тази година ще се проведе на 14 март, 8.30 часа, хотел Хаят. За повече информация, посетете раздел СЪБИТИЯ!

Thermo Scientific Nicolet iN10 MX


Инфрачервен спектрометър с Фурие трансформация и микроскоп в един апарат с висока резолюция. Иновативен дизайн, съчетан с висока прецизност на анализа. Тези качества дават много повече възможност за приложение, отколкото всеки един апарат по отделно спектрометър или микроскоп.

 • Детектор за работа при стайна температура DTGS със спектрален обхват 7600-450 cm-1 
 • Опционален детектор MCT-А и охлаждне с течен азот със спектрален обхват 7800-650 cm-1 
 • Опционален детектор MCT-А с линейно разсейване и охлаждне с течен азот със спектрален обхват 7800-720 cm-1 
 • Делител на лъча (beamsplitter) KBr/Ge със спектрален обхват 7600-375 cm-1 
 • Динамично подравняващ се интерферометър 
 • Максимална спектрална резолюция 0.4 cm-1 
 • Възможност за извеждане на лъча за свързване с външен модул
 • Фокусиране, работа в режим на преминала светлина/отражение, ATR кристал за работа с микроскопа, ръчно или автоматизирано управление на масичката за проба
 • Съотношение сигнал/шум: по-добро от 25000:1
 • Възможност за анализ на частици с размер до 50 µm
 • При работа с ATR има възможност за анализ на частици с размер до 3 µm
 • Скорост на масичката: 10 стъпки/сек
 • Създаване на участък за заснемане (mapping): 4.5 мин
 • Заснемане на участък (imaging): 20 сек
 • Скорост на интерферометъра при заснемане: 150 спектъра/сек

Nicolet iN10 може да се използва за анализ на много компонентни системи с цел идентификация на отделните съставни, всички приложения за инфарчервена спектроскопия, анализ на микрополимерни частици във води (microplastic analysis). Приложения в научно-изследователския сектор, където е необходимо и обстойно заснемане на пробата.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024