BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Ежегодният семинар, организиран от АСМ2 ЕООД, тази година ще се проведе на 14 март, 8.30 часа, хотел Хаят. За повече информация, посетете раздел СЪБИТИЯ!

Nautilus LIMS for Dynamic Discovery and R&D Environments


Thermo Scientific Nautilus LIMS система е създадена да отговори на нуждите на лаборатории, които извършват рутинни анализи.

 

Тя може да бъде адаптирана към всеки лабораторен комплекс, който провежда повтарящи се аналитични действия, свързани с проба, части от нея или група проби, обединени от общ признак. С постъпването на пробата, тя може да бъде разделена на няколко части, които да се разпределят в различни аналитични департаменти. От своя страна на това ниво могат да разделят за различен вид анализ. При цялото това разделение, всички показатели ще бъдат обединени и обвързани с една проба или един показател, в зависимост от дейността на лабораторията.

 

Пълна проследимост на всички процеси. Възможност за контрол на складова наличност и поддръжка на апаратура. Автоматизирано подаване на данни от извършени инструмемнтални анализи.

 

Подходящи за лаборатории, които се занимават с научно-изследователска дейност и внедряване на нови продукти, постоянен текущ контрол на акцизни стоки и други.

 

Thermo Scientific Nautilus LIMS намира специално приложение в съхранение и разработки на биологични материали. В това число био банкиране или по-полулярно на английски език Bio Banking. Това приложение е доказано стабилно и полезно, широко приложимо в лаборатории с тази дейност в целия свят. 

 

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024