BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Gallery™ Plus


Напълно автоматизиран анализатор Thermo Scientific ™ Gallery ™ осигурява бързи, възпроизводими резултати с интегрирана платформа, с две техники за измерване, фотометрично (колориметричен и ензимен анализ) и електрохимично (рН и проводимост), работещи паралелно за аналитична ефективност. Автоматизираният дискретен анализатор Gallery Plus е с капацитет от 108 проби и 42 реагента в отделните си каросели за проби и реактиви, с възможност за извършване на до 350 теста на час. Анализаторът позволява постигането на превъзходни аналитични показатели в широк спектър от приложения, включително анализ на храни и напитки, екологични проби и контрол на качеството в процеса на производство.

 

Основните характеристики и предимства включват:

  • Едновременна работа на интегрирана платформа за фотометричен и електрохимичен анализ
  • Увеличена производителност с капацитет за анализ на проби до 350 теста / час
  • Комбиниран диск с максимален капацитет от 180 проби и 42 реагента
  • Автоматично разреждане и повторен анализ
  • Минимална пробоподготовка
  • Детектиране до много ниски ppb нива
  • Обхват на дължината на вълната от 340nm до 880nm
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024