BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Ежегодният семинар, организиран от АСМ2 ЕООД, тази година ще се проведе на 14 март, 8.30 часа, хотел Хаят. За повече информация, посетете раздел СЪБИТИЯ!

Anionic Pesticides Explorer TSQ Altis


Разширете обхвата на рутинния си анализ на пестициди в храните, като използвате Thermo Scientific™ Anionic Pesticides Explorer, интегриран аналитичен работен процес от проба до резултати. Той дава възможност на лабораториите да преодолеят предизвикателството за надеждно количествено определяне и идентифициране на множество полярни анионни пестициди, включително глифозат, глюфосинат, фосетил, хлорат и други. Всичко в един анализ и без нужда от дериватизация. Този аналитичен работен поток се доставя като стабилно, валидирано решение, което се предлага на разположение бърза реализация и оптимална производителност за рутинни тестови лаборатории.

Anionic Pesticides Explorer осигурява напълно интегриран аналитичен работен процес за пълния анализ на 14 анионни пестициди и техните метаболити, като увеличава производителността и намалява разходите. Екстракцията се извършва с помощта на модифицирана версия на метода за бързи полярни пестициди (QuPPe) в комбинация с замразяване, разреждане и пречистване чрез твърдофазна екстракция с цел намаляване на матричния ко-екстракт преди IC-MS  анализа. Йонна хроматография с висока ефективност и супресия на елуентите след колоната с Thermo Scientifc™ Dionex™ Integrion™
HPIC™ , съчетана с високочувствителен тройно квадруполен мас спектрометър Thermo Scientifc™ TSQ Altis™ QQQ MS (IC-MS / MS) и контролирани от хроматографската система за данни Thermo Scientific ™ Chromeleon ™, осигуряват стабилна и чувствителна количествена оценка и идентификация на всички посочени анионни полярни пестициди.

Anionic Pesticides Explorer е оптимизиран и валидиран за широк обхват от проби, включително пшенично брашно, грозде, праз и бебешка храна. Той включва всички инструменти, софтуер, необходими консумативи, стандартни разтвори за проверка на пригодността и подробно ръководство за внедряване, постигане на по-висока производителност и поддържане на работния процес по време на рутинен анализ.

За рутинни лаборатории Anionic Pesticide Explorer предлага:

  • Съответствие с разпоредбите и указанията за изпълнение на методите.
  • Повишена производителност, осигурена чрез консолидиране на множество методи в един анализ.
  • Устойчивост, подкрепена от високия капацитет и високата матрична толерантност на колоните за обмен на аниони, позволяващи рутинен анализ на аналитите с ниска концентрация в сложни проби.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024