BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

MEDICA Pro-R/Pro-Re


Системите MEDICA Pro-R/Pro-Re са създадени за производство на високо качество пречистена вода, голям обем за захранване на един или няколко клинични анализатора. Тип на водата CLRW.

 

Производителност 30, 60 или 120 л/час.

 

MEDICA Pro-R предоставя вода на анализатори, които изискват постоянно количество вода с висока чистота.

 

MEDICA Pro-Re предоставят различно количество вода с качество, според изискванията на анализатора. 

 

  • Съпротивление > 10 MΩ.cm
  • Бактерия < 1 CFU/ml
  • Скорост на потока 4 л/мин
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024