BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

HyperSep™ QuEChERS


QuEChERS дисперсионните методи за твърдофазна екстракция предлагат удобен и ефективен подход за извличане и пречистване на остатъци от пестициди в храните и други сложни матрици. Утвърдената процедура предлага редица предимства: висок аналитичен добив, точни резултати, висока производителност, ниска употреба на разтворители и стъклария, и по-ниски разходи за реагенти.

Продуктите за дисперсионна SPE екстракция на Thermo Scientific™ HyperSep™ се предлагат в набор от предварително приготвени комбинации от сорбенти. Всяка от тези комбинации съдържа подходящите сорбенти за оптимално извличане на аналити, използвайки утвърдените QuEChERS методи. 

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024