BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Ежегодният семинар, организиран от АСМ2 ЕООД, тази година ще се проведе на 14 март, 8.30 часа, хотел Хаят. За повече информация, посетете раздел СЪБИТИЯ!

NanoDrop Lite Plus Spectrophotometer


Спектрофотометър за микрообеми с основни функционалности

 

Контрол на инструмента: локален софтуер

Работи с количество проба капка

Детектор: 2048 CMOS

Обхват на дължината на вълната: фиксирана 230; 260 и 280 nm

Спектрална резолюция: ≤ 1.8 nm

Долна граница на детекция: 2 ng/µl 

Максимална концентрация: 1500 ng/µl 

 

Вграден софтуер за контрол и обработване на получените резултати. Работа при фиксирана дължина на вълната 230; 260 и 280 nm. Лесно преносим, без необходимост от компютър за провеждане на анализ. Анализ на ДНК/РНК и протеини с микроколичество проба. 

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024