BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Thermo Scientific Nicolet iS20 FT-IR


Инфрачервен спектрометър с Фурие трансформация за работа в средна или средна/близка инфрачервена област. Спектрометърът е наличен в две модификации - с делител на лъча (beamsplitter) KBr за средна инфрачервена област и XT-KBr за средна/близка инфарчервена област. 

Nicolet iS20

 • Спектрален обхват: 7800-350 cm-1 с делител на лъча KBr и 11000-375 cm-1 с делител на лъча XT-KBr
 • Спектрална резолюция: по-добра от 0.25 cm-1
 • Съотношение сигнал/шум: 50000/1 (пик/пик за 1 минута)
 • Прецизност по дължина на вълната: 0.0008 cm-1
 • Точност по дължина на вълната: 0.02 cm-1
 • Детектор: DTGS, налична опция за MCT детектор
 • USB интерфейс за свързване с компютър. Управление със софтуер OMNIC. Вградени библиотеки с над 4000 спектъра. 
 • Работи с отражателна приставка ATR, автоматично разпознаваема
 • Възможност за свързване с iZ модул за работа с интеграционна сфера
 • Възможност за свързване с микроскоп, термогравиметър
 • Гаранционен срок на интерферометър, източник и лазер: 10 години
 • Вградени филтри за проверка/квалификация на спектрометъра.

Спектрометърът е подходящ за работа в натоварени лаборатории, както и за научно-изследователски цели.

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024