BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

UltiMate™ 3000 RSLCnano System


Системите са проектирани да оптимизират разделяния при ниски потоци и улесняване свързването с масспектрометър, за да се осигури най-добрата резолюция, чувствителност и селективност за приложения от нано LC и протеомика.

 

Системата Thermo Scientific™ UltiMate™ RSLCnano може да работи при нано, капилярни и микро скорости на потока. Технология Thermo Scientific™ ProFlow™ подобрява управлението на скоростта на нано-потока и води до висока прецизност във времето на задържане и по-високо качество на данните.

Поради широкия обхват на скорост на потока на двойноградиентната помпа и допълнителната микропоточна тройно-градиентна помпа, системата е подходяща за всички анализи при нисък поток, като bottom-up и top-down протеомика или метаболомика.

 

Характеристиките включват:

  • работа при ултрависоко налягане до 860 bar
  • скорост на потока от 50 nL/min до 50 µL/min; вградена микропоточна помпа за скорост на потока до 2500 µL/min за бързо зареждане, обезсоляване и преконцентриране върху задържаща колона
  • специализирани комплекти за стандартни и модерни анализи като директно инжектиране, преконцентриране или двуизмерни работни процеси
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024