BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Scios 2 DualBeam


 

Двойнолъчев микроскоп с висока резолюция, която предоставя 2D и 3D охарактеризиране на широк обхват проби, включително магнитни. Дава по-пълна информация при анализ на сложни образци. Много добра комбинация на показателите контраст и резолюция. 

Могат да се обработват едновременно широк спектър от сигнали, като това е съчетано с висока степен на автоматизация. 

 

 

Микроскоп с ултра висока резолюция и високо качество на пробоподготовка.

 

Притежава масичка 110 mm, която може да се накланя на ъгъл 90 градуса.

С иновативен дизайн и прецизност, Scios DualBeam е изключително подходящ, както за научно-изследователски разработки, така и за рутинни анализи, контрол на качеството и производството. 

Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024