BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи.

Q Exactive™ Plus


С хибридно-квадруполният-Orbitrap базиран масспектрометър Thermo Scientific™ Q Exactive™  се въвежда революционната концепция за Quanfirmation™. Повишената производителност и огромен потенциал за работа с множество приложения. От качествен/количествен скрийнинг  на лекарствен метаблизъм и фармакокинетика до  охарактеризиране на интактни моноклонални антитела, Q Exactive Plus ви осигурява надежност и сигурност в аналитичната работа.

  • Advanced quadrupole technology (AQT) подобрява селекцията на прекурсорни йони и преноса за по-точен количествен анализ на ултраследови количества в сложни матрици
  • Усъвършенстваните data-independent acquisition (DIA) и parallel reaction monitoring (PRM) предоставят възпроизводимо количествено определяне, с отлична увереност в качествената характеристика
  • Усъвършенстваният активен йонен водач (Аdvanced Аctive Beam Guide - AABG) намалява шума и удължава интервалите за поддръжка
  • Опционалният режим за анализ на интактни протеини осигурява изключително добро улавяне на големи молекули, за подобряване анализа на протеинови комплекси
  • Допълнително подобрената разделителна способност гарантира максимална увереност на качествените резултати в протеомиката и липидомиката 
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024