BG I EN
Acm2 Logo
      Вашият надежден партньор за аналитично оборудване и консумативи
Съвместен семинар на АСМ2 ЕООД и Пловдивски университет! Запазете датата 5 юни в календара си! Очаквайте подробности скоро!

subCLEAN


SubCLEAN е компактна микровълнова система за получаване на чисти киселини чрез изпаряването им под тяхната температурата на кипене. Всички части в контакт с киселини са направени от флуорополимери с висока чистота, за предотвратяване на кръстосано замърсяване. Подходяща е за пречистване на киселини като HF, HNO3 и HCl. Системата не се нуждае от охлаждане, тъй като киселинните пари кондензират в колбата, където се събират.

 

Основните характеристики и предимства включват:

 

  • Спестяване на до 90% от разходите за ултрачисти киселини
  • PTFE установка на дестилатора
  • Висока производителност
  • Киселинна дестилация ‘On-demand’
  • Двойно пречистване на замърсени киселини
Течна хроматография
Йонна хроматография
Газова хроматография
Пробоподготовка за хроматография
Хроматографски софтуер
Колони и консумативи за хроматография
Продукти за пробоподготовка
BioLC колони за течна хроматография
Колони за течна хроматография
Колони за газова хроматография
Колони и консумативи за йонна хроматография
LC MS – Масспектрометри за течна хроматография
GC MS – Масспектрометри за газова хроматография
IC-MS – Масспектрометри за йонна хроматография
ICP-MS – Масспектрометри с индуктивно свързана плазма
IRMS - Масспектрометри за изотопни отношения
GD-MS – Масспектрометри с тлеещ разряд
Масспектрометри за анализ на индустриални процеси
MS Software – Софтуер за масспектрометрия
Инфрачервени спектрометри и микроскопи FT-IR
Анализатори в близката инфрачервена област NIR
Раман спектрометри и микроскопи
Портативни спектрометри за идентификация
Настолни ЯМР спектрометри
UV-VIS спектрофотометри
DIA – Комплексни анализатори
Апарати за фармацевтичен анализ
Системи за чиста и ултрачиста вода
Газови генератори
Общолабораторно оборудване

Copyright © ACM2 2024